O D L U K U o kriterijumima za ostvarivanjeprava i participaciji uslugа ranog tretmana, rehabilitacije i edukacije dece i mladih u opštini Srboboran

Ovom odlukom utvrđuju se vrste usluga,način ostvarivanja prava na usluge utvrđene ovom odlukom,kriterijum za određivanje prioriteta prilikom prijema korisnika kojima je potrebna usluga ranog tretmana, rehabilitacije i edukacije, formiranje liste čekanja, način formiranja cene usluga, kriterijumi za utvrđivanja prava na besplatni tretman i učešća (participacija) roditelja/staratelja u finansiranju usluga a koje se pružaju u okviru Oblasti „Usluge“ u Udruženju za pomoć MNRO„Biser“

ODLUKU MOŽETE PROČITATI u WORD dokumentu postavljenom na stranici

О Д Л У К a o participaciji (1)