O „Biseru“

stepeniste

Istorija.

Postojimo od 1987. godine. Društvo je 12.07. 2004. godine preregistrovano pod imenom “Biser” i upisano registar organizacija.

Ljudi

Pružamo pomoć svim hendikepiranim osobama na teritoriji opštine Srbobran, a naročito mentalno nedovoljno razvijenim osobama.
Društvo ima 145 registrovanih članova sa hendikepom.
Preko 200 roditelja i stručnjaka je uključeno u rad Društva.

Gde radimo?

Delujemo u opštini Srbobran koja broji oko 13.000 stanovnika i obuhvata naseljena mesta Srbobran, Turija i Nadalj.Opština Srbobran spada u najnerazvijenije optine u Vojvodini, bez obzira na potencijal u plodnom zemljištu.

mapa

Situacija na terenu…

Sredina u kojoj radimo je ruralna sa izrazitim problemimima koji prate tranziciju u poljoprivrednoj oblasti. Život i rad ljudi je bio vezan za dva poljoprivredna preduzeća koja već više godina ne rade i to je dovelo do izrazitog osiromašenja i do toga da je stopa nezaposlenosti izuzetno visoka. Sve ovo se još više odražava na položaj osoba sa invaliditetom i njihove porodice.
Loša materijalna situacija, zatvorenost, tradicionalna shvatanja kao sto su hendikep je sramota koju treba kriti, nedostupnost informacija kao i neznanje i nesnalaženje roditelja osoba sa invaliditetom su činjenice sa kojima se Društvo bori u svom radu.

Naša misija…

Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz povećanje njihove uključenosti u život i rad lokalne zajednice i razbijanje predrasuda o njima.

Naša vizija…

Cilj koji smo postavili je bolji i samostalniji život osoba sa invaliditetom ,u skladu sa njihovim mogućnostima, bez diskriminacije.

Kako ga ostvariti?

Da bi smo došli do ovog cilja organizujemo kreativne radionice prilagođene sposobnostima dece sa hendikepom, izlete, proslave druženja, edukujemo roditelje i sredinu kroz seminare i predavanja, unapređujemo metode rada kroz edukaciju stručnjaka koji rade u Društvu, sarađujemo sa drugim organizacijama sličnog tipa i razmenjujemo iskustva…

Strategija…

Doneli smo Strateški plan kojim smo predvideli da svoje aktivnosti koncentrišemo na sledeće:

  • Organizovanje Dnevnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe radi osamostaljivanja i pripreme za samostalan život
  • Organizovanje Radnog centra za zapošljavanje osoba sa invaliditetom za one koji su stekli određenu radnu kvalifikaciju.
  • Zalaganje za inkluzivno obrazovanja u predškolskim ustanovama
  • Stvaranje uslova za stanovanja osoba sa invaliditetom u malim kućnim zajednicama kojima se omogućava samostalan život bez izmeštanja iz okruženja i mogućnost i pravo izbora između institucionalnih i neinstitucionalnih oblika zaštite.

Inovativno u našem radu

  • Edukacija mentalno nedovoljno razvijenih osoba koje nisu obuhvaćene ni jednim vidom obrazovanja u institucijama.
  • Obuka za životne aktivnosti osoba sa umerenom i težom kategorijom.
  • Promovisanje mogućnosti osoba ometenih u razvoju i njihovo uključenje u u život zajednice kako u kulturno-zabavni život tako i u radno-okupaciono angažovanje u lokalnoj zajednici.

Organizaciona struktura

struktura

Leave a Comment