ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 42. ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА

Обвезник плаћања таксе
Обвезник плаћања таксе је свако физичко и правно лице које је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору (члан 38 Закона о јавним медијским сервисима).
Начин плаћања таксе
Законом о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис („Службени гласник РС“ бр. 112/2015), такса се наплаћује корисницима мерила електричне енегије, преко рачуна за испоручену електричну енергију, испостављеног од стране снабдевача.
Висина таксе за јавни медијски сервис за 2016. годину износи 150 РСД.
Ослобађање од обавезе плаћања таксе
У члану 42 Закона о јавним медијским сервисима, наведени су услови за ослобађање од обавезе плаћања таксе за јавни медијски сервис. (Грађанима који не морају да плаћају таксу, новац ће бити враћен)
Од обавезе плаћања таксе ослобађа се физичко лице, корисник мерила електричне енергије, које живи у једночланом домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству, уколико је:
1. Особа са инвалидитетом са 100 одсто телесног оштећења;
2. Особа са инвалидитетом са мање од 100 одсто телесног оштећења, ако јој је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ;
3. Лице које је трајно изгубило слух или слепо лице;
4. Корисник права на новчану социјалну помоћ;
5. Пензионер са минималном пензијом;
6. Физичко лице корисник више мерила електричне енергије, за мерило електричне енергије, у стамбеној јединици, односно пословном простору, који се не користи
Право на ослобађање од обавезе плаћања таксе, за тачке од 1 до 6, остварује се на основу захтева који се подноси на обрасцу 1 (wорд доц формат / пдф формат), уз прилагање потребне документације (саставни део обрасца 1 је обавештење о потребној документацији за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис).
Од обавезе плаћања таксе ослобађају се и:
7. Установе које се у смислу закона који уређује област социјалне заштите сматрају установама за смештај корисника, образовно-васпитне установе, здравствене установе и организације особа са инвалидитетом и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом;
8. Дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета.
Право на ослобађање од обавезе плаћања таксе, за тачке 7 и 8, остварује се на основу захтева који се подноси на обрасцу 2 (wорд доц формат / пдф формат), уз прилагање потребне документације (саставни део обрасца 2 је обавештење о потребној документацији за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис).
Захтев за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис, корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору, подноси се Радио-телевизији Србије. За мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору, која се налазе на територији АП Војводине, захтев се подноси Радио-телевизији Војводине.
Захтев за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис, који подлеже решавању од стране Радио-телевизије Србије, можете поднети:
лично на шалтерима:
Радио-телевизија Србије
Служба пословни инжењеринг
Кнеза Вишеслава бр. 88
11030 Београд
OBR 1za oslobađanje rtv pretplate