Poziv na dostavljanje ponuda

Broj: 55/2019
Dana: 14.01.2019.godine

Poziv na dostavu ponude

Pozivamo preduzetničke radnje registrovane za zidarske poslove da Udruženju za pomoć MNRO „Biser“ dostave ponudu za radove koji treba da se izvedu na objektu u Srbobranu, Proleterska 4 prema sledećoj specifikaciji:

1. malterisanje zidova u produžnom malteru – prvi sloj nabaciti špric od frakcije, malterisanje sa završnom finom obradom, sa materijalom i postavljenom skelom m2 163

2. Popravka oštećenih vikli i štukatura – plafona i postavljanje gips ploča sa pokonstrukcijom, bandažiranje sastava postavljanjem završnih lajsni sa glestovanjem u dva sloja polusiperzijom –materijal i rad i montaža skele m2 140

3 Opšivanje strehe objekta brodskim podom : nabavka materijala, postavljanje, lakiranje u tri sloja- nabavka materijala i rad m2 42

4 Postavljanje oluka na objekat, horizontalni i vertikalni, pocinkovanim limom m 40

Zaključenje ugovora o izvođenuu radova do kraja januara 2019. godine
Početak radova: 15. februar 2019. godine
Završetak i primopredaja radova: 15. maj 2019. godine
Avansna uplata 50% od ugovorenog iznosa u roku od 2 dana od dana zaključenja ugovora

Uplata za izvršene radove po privremenim sitacijama
Konačni obračun: u roku od 5 dana od završetka radova

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srbobran, Srbobran, Hajduk Veljka 85, sa naznakom „Ponuda – Ne otvarati“ najkasnije do 17. januara 2019. godine do 12h.